Skip Global navigation and goto content

It's a New Day in Public Health.

The Florida Department of Health works to protect, promote, and improve the health of all people in Florida through integrated state, county, and community efforts.

Skip MegaMenu and goto content

Pwogram ki bay Vaksen

Florida Department of Health in Broward County

Contact

Florida Department of Health in Broward County

Konpliman pou ti bebe w fèt bay nesans lan!

Pi bon jan pou pwoteje ti bebe ou a kont maladi se lòske ou ba li vaksinasyon ke yo rekòmande ki rele ("vaksen ti bebe"). Avèk pèmisyon ke w ba nou, n ap kontakte ou pou fè ou sonje lè ti bebe ou a dwe resevwa "vaksen ti bebe" ki nesesè. Tanpri ranpli enfòmasyon ki anba sila epi retounen kat sa bay enfimyè ou a. 

Fòm Konsantman pou Patisipe nan de Pwogram ki bay Vaksen

* Enfòmasyon obligatwa.

Fields marked with an asterisk (*) are required.